Wydawca treści Wydawca treści

lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska

  • Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

  • Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania.
  • Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Kaliska - plik do pobrania - tabela
  • Rozmieszczenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Kaliska - poniżej pliki do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione mapa

kategoria 1.1  obszary chronione tabela

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego. W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych proszę kierować do właściwego terytorialnie Dyrektora RDOŚ.

kategoria 1.2 strefy ochronne gatunków tabela

kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 2 bory tucholskie tabela

kategoria 3.1 ekosystemy skrajne rzadkie mapa

kategoria 3.1 ekosystemy skrajne rzadkie tabela

kategoria 3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone mapa

kategoria 3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone tabela

kategoria 4.1 lasy wodochronne mapa

kategoria 4.1 wodochronne tabela

kategoria 4.2 lasy glebochronne mapa

kategoria 4.2 glebochronne tabela

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

  • Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF. 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa.
Osobą do kontaktu w tej
sprawie z ramienia Nadleśnictwa jest Katarzyna Mroczkiewicz, tel. 58 588 97 87; e-mail: k.mroczkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl.

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem nowych powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.


Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Katarzyna Mroczkiewicz, tel. 58 588 97 87; e-mail: k.mroczkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl.