Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska