Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

 

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification czyli Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit założoną w 1999 r., której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne. PEFC to certyfikat potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Zrównoważona gospodarka leśna to zarządzanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Obecnie PEFC obejmuje 35 krajowych systemów certyfikacji. Łącznie odpowiadają one za certyfikację ponad 264 milionów hektarów lasów, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej.

Produkty certyfikowane przez PEFC są akceptowane w licznych publicznych i prywatnych strategiach zamówień obowiązujących na całym świecie. Obecnie ponad 15 800 firm posiada certyfikat łańcucha dostaw w systemie PEFC.

Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

  • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
  • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
  • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
  • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
  • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
  • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
  • Wspierania lokalnego rynku pracy
  • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
  • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

Certyfikat PEFC nadano 20.05.2024 r.

Firmą certyfikującą było Biuro Veritas Polska sp. z o. o. ul. Migdałowa 4  02-796 Warszawa

Certyfikat obowiązuje na terenie całej RDLP w Gdańsku

Numer certyfikatu: BVCPL/PEFCFM/05/1-4

Cykl obowiązywania certyfikatu początek 22.05.2024 r. koniec cyklu 21.05.2027

Certyfikat nadany w oparciu o kryteria PEFC PL 1003:2012v.2

http://www.pefc.pl/