Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Kaliska na lata 2011-2020 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni i został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 8.06.2011r.

Plan zawiera:
1. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2011,
2. analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
3. program ochrony przyrody,
4. określenie zadań dotyczących:
- określenie etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 987 108 m3 grubizny drewna netto,
- projektowanej powierzchni zalesień i odnowień - 1 615,19 ha,
- projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu - 14 527,41 ha,
- ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,
- gospodarki łowieckiej,
 

Do głównych zadań urządzania lasu m.in. należą:
- zadania gospodarcze wynikające z planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Kaliska
- zestawienie i opisanie zadań z zakresu hodowli lasu
- problematyka bazy nasiennej Nadleśnictwa Kaliska
- zestawienie zadań gospodarczych z zakresu użytkowania głównego oraz odnowień i zalesień wg leśnictw.