Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Kaliska na lata 2021-2030 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni i został zatwierdzony przez Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 05.10.2021 roku. Powierzchnia Nadleśnictwa Kaliska na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 20 056,2193 ha.

Plan zawiera:
1. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2021;
2. analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;
3. program ochrony przyrody;
4. określenie zadań dotyczących:
- określenie etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych) w ilości 792 837 m3 grubizny drewna netto;
- powierzchniowego etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym – 10 471,15 ha z szacunkowym pozyskaniem w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego – 390 000 m3 grubizny drewna netto;
- projektowanej powierzchni zalesień i odnowień – 2 354,12 ha;
- projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 11 501,95 ha;
- ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej;
- gospodarki łowieckiej;
- potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.
 

Do głównych zadań urządzania lasu m.in. należą:
- zadania gospodarcze wynikające z planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Kaliska;
- zestawienie i opisanie zadań z zakresu hodowli lasu;
- problematyka bazy nasiennej Nadleśnictwa Kaliska;
- zestawienie zadań gospodarczych z zakresu użytkowania głównego oraz odnowień i zalesień wg leśnictw.

Materiały do pobrania