Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Przez pojęcie użytkowania lasu należy rozumieć korzystanie z jego zasobów. Obejmuje ono między innymi pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający zachowanie jego trwałości i bioróżnorodności.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Jest to maksymalna masa surowca drzewnego możliwa do wycięcia w okresie, które obejmuje plan, w granicach nie nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu.

Dla Nadleśnictwa Kaliska etat ten został ustalony na poziomie nie przekraczającym 65 % spodziewanego przyrostu bieżącego. Wielkość jego wynika z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości użytkowania. Planowana masa zaprojektowana do pozyskania w latach 2021-2030 użytków rębnych i przedrębnych wynosi 1 182 837,00 m3 , przy czym:

- w użytkach rębnych tj. wycinane są drzewostany, które ze względu na wiek i wymiary drzew mogą być przeznaczony do wyrębu (osiągnęły wiek dojrzałości rębnej lub osiągną go w ciągu 10-20 lat) – etat wynosi 792 837 m3 ,

- w użytkach przedrębnych tj. drzewa wycinane są w ramach pielęgnacji drzewostanu, który nie osiągnął jeszcze wieku dojrzałości rębnej – etat wynosi 390 000 m3

Roczny rozmiar pozyskania wynikający z planów gospodarczo-finansowych, ustala się na poziomie ok. 1/10 etatu 10-letniego. Prace przy wycince drzew prowadzone są „ręcznie" (z wykorzystaniem pilarek spalinowych) oraz w przeważającej wielkości „maszynowo" (z wykorzystaniem wielooperacyjnych maszyn ścinkowych tzw. harwesterów). Pozyskanie „ręczne" planowane jest przede wszystkim w drzewostanach młodszych klas wieku (w czyszczeniach i trzebieżach), w których użycie maszyn powodowałoby nadmierne uszkodzenia drzew.